Cách dùng danh từ "lecture" tiếng anh

· Cách dùng từ

I. "lecture" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "bài nói chuyện về một đề tài nào đó (thường) là một phần trong chương trình giảng dạy; bài diễn thuyết; bài thuyết trình"

=a formal talk on a serious subject given to a group of people, especially students

IELTS TUTOR lưu ý:

 • lecture on
 • give a lecture

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We went to a lecture on Italian art. 
 • The course will be taught through a series of lectures and seminars. 
 • a lecture on Dickens
 • Tomorrow she will be giving a lecture at London University.
 • Who's giving the lecture this afternoon?
 • to give /deliver /read a lecture (IELTS TUTOR giải thích: trình bày/đọc bài thuyết trình)
 • a course of lectures on Chinese literature (IELTS TUTOR giải thích: một khoá giảng về văn học Trung Quốc)
 • a lecture tour (IELTS TUTOR giải thích: một chuyến đi giảng bài ở nhiều nơi)

2. Mang nghĩa "sự lên lớp, sự la mắng; sự quở trách"

=a long serious talk that criticizes you or warns you about something, especially when this is annoying

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to give someone a lecture (IELTS TUTOR giải thích: quở trách ai; lên lớp ai)
 • the policeman let me off with a lecture about speeding (IELTS TUTOR giải thích: ông cảnh sát thả cho tôi đi sau một hồi lên lớp về việc chạy xe quá tốc độ quy định)
 •  I don’t need any lectures from you about being late!

III. Kiến thức liên quan

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK