Cách dùng danh từ"internet"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"internet"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"internet"

1."internet"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"internet"

=an international computer network connecting other networks and computers that allows people to share information around the world

IELTS TUTOR lưu ý:

 • to surf/browse/access the internet
 • on the internet
 • via the internet
 • over the internet
 • internet users 
 • an internet cafe (= a cafe where you pay to use a computer to access the internet)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To connect to the Internet (IELTS TUTOR giải thích: Nối kết In-tơ-nét)
 • Internet service provider (IELTS TUTOR giải thích: Nhà cung cấp dịch vụ In-tơ-nét)
 • I looked it up on the internet. She likes to go on the internet in the evenings. 
 • We have kept in touch via the internet. 
 • You can view the video feed over the internet. 
 • All the rooms have access to the internet/internet access. 
 • I couldn't get an internet connection.
 • The payment can be made through internet banking.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE