Cách dùng danh từ"Inheritance"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Inheritance"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Inheritance"

1."Inheritance"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"quyền thừa kế, sự thừa kế"

=An inheritance is money or property which you receive from someone who has died.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, inheritance vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She feared losing her inheritance to her stepmother.
  • French laws of inheritance the inheritance of property
  •  The three countries shared a common linguistic and religious inheritance.
  • the title passes by inheritance to the eldest son (IELTS TUTOR giải thích: tước hiệu được chuyển theo quyền thừa kế cho người con trai cả)

2.2. Mang nghĩa"di sản"

=If you get something such as job, problem, or attitude from someone who used to have it, you can refer to this as an inheritance.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the situation that was Truman's inheritance as President.

2.3. Mang nghĩa"di truyền"

=Your inheritance is the particular characteristics or qualities which your family or ancestors had and which you are born with/the process of receiving something from your parents or from people who lived before you

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, inheritance là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Eye colour shows your genetic inheritance.
  • the inheritance of a gift for music
  • inheritance of intelligence from one's father (IELTS TUTOR giải thích: sự thừa kế trí thông minh từ bố mình)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE