Cách dùng danh từ "immigration" tiếng anh

· Vocabulary

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "immigration" tiếng anh

I. Phân biệt "immigrate", "emigrate" & "migrate"

II. Cách dùng danh từ "immigration" tiếng anh

1. immigration là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa "nhập cư"

=the act of someone coming to live in a different country

IELTS TUTOR lưu ý:

  • immigration into somewhere: nhập cư vào đâu đó 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are strict limits on immigration (into the country).
  • restrictions on immigration (IELTS TUTOR giải thích: những hạn chế về việc nhập cư)

2.2. Mang nghĩa "kiểm soát nhập cảnh"

=the process of examining your passport and other documents to make certain that you can be allowed to enter the country, or the place where this is done

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • After you've been through immigration (control), you can go and get your luggage. 
  • immigration policy immigration officers
  • immigration officials (IELTS TUTOR giải thích: những quan chức phụ trách vấn đề nhập cư)
  • to go/pass through immigration (IELTS TUTOR giải thích: qua trạm kiểm soát nhập cảnh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK