Cách dùng danh từ"illness"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"illness"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"illness"

1."illness"vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự đau ốm"

=Illness is the fact or experience of being ill.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, illness là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If your child shows any signs of illness, take her to the doctor. 
  • Mental illness is still a taboo subject.

2.1. Mang nghĩa"chứng bệnh; căn bệnh"

=An illness is a particular disease such as measles or pneumonia.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • incurable illnesses (IELTS TUTOR giải thích: những căn bệnh nan y)
  • to recover after a long illness (IELTS TUTOR giải thích: hồi phục sau một thời gian dài đau ốm)
  • She returned to her family home to recover from an illness

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking