Cách dùng danh từ "homework" & cụm "

do your homework" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng danh từ "homework" & cụm "do your homework" tiếng anh

I. Cách dùng danh từ "homework"

1. Homework là danh từ không đếm được

2. Mang nghĩa "bài tập về nhà"

=work that teachers give their students to do at home

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You can't watch TV until you've done your homework. 
  • history/geography homework
  • The teacher told us to read chapter five for homework.
  • Have you done your homework, Gemma?

II. Cách dùng cụm "do your homework"

=If you do your homework, you find out what you need to know in preparation for something/to prepare for something by learning as much as you can about it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The travel agent's association suggests that travelers do their homework (= study the available information closely)to find the deal that is best for them.
  • Before you go near a stockbroker, do your homework
  • You 've really done your homework. (IELTS TUTOR giải thích: Cô quả là đã tìm hiểu đối tượng tới nơi tới chốn)
  • You could tell from the interviewer’s questions that he hadn’t really done his homework.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK