Cách dùng trạng từ "quickly" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR nhận thấy các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR rất thường hay sai về Cách dùng từ "quickly" tiếng anh

Mang nghĩa "nhanh chóng"

=lasting only a short time / at a fast speed / after only a short time

IELTS TUTOR lưu ý:

  • go quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Let me explain very quickly what I mean.
  • The holidays always seem to go so quickly.
  • She went quickly out of the room.
  • We have to work quickly.
  • They drove away quickly. (IELTS TUTOR giải thích: Họ vọt xe đi nhanh)
  • Time has passed quickly. (IELTS TUTOR giải thích: Thời gian trôi qua nhanh chóng)
  • Our suspicions were quickly proved accurate. 
  • Something has to be done about this quickly.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking