Cách dùng danh từ"hint"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"hint"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"hint"

1."hint"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cách đề nghị gián tiếp; lời gợi ý"

=something that you say to show what you are thinking or feeling, without saying it directly

IELTS TUTOR lưu ý:

 • hint that
 • take a/the hint (=understand what someone wants you to do)
 • drop a hint (=say something in an indirect way)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Was this a hint that he’d had enough of her company for tonight? 
 • She hoped he would take the hint and leave her alone. 
 • A broad /strong /gentle /delicate hint (IELTS TUTOR giải thích: lời gợi ý lộ liễu/mạnh mẽ/nhẹ nhàng/tế nhị)
 • She coughed to give him the hint that he should go (IELTS TUTOR giải thích: chị ấy đằng hắng ho để gợi ý cho anh ta nên đi đi)
 • Sam keeps dropping hints about what he wants for his birthday. 
 • Ferguson has dropped his broadest hint yet that he will retire next year.

2.2. Mang nghĩa"một chút"

=a small amount of something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, hint thường ở số ít
 • hint of
 • more than a hint of something (=a lot of something)
 • a/the hint of a smile

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There was a hint of impatience in his voice. 
 • yellow with a hint of green 
 • The profession welcomed the recommendations with more than a hint of relief. 
 • ‘I am clearly the best man for the job,’ he declared, without the slightest hint of irony. 
 • ‘Maybe,’ she replied with the hint of a smile.

2.3. Mang nghĩa"dấu hiệu; dấu vết

=a sign that something exists or is going to happen

IELTS TUTOR lưu ý:

 • give no/little hint of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • After ten days of negotiations, there was still no hint of a breakthrough. 
 • The early morning weather gave no hint of the storms to come.
 • There was more than a hint of sadness in his voice (IELTS TUTOR giải thích: giọng nói của nó cho biết là nó đang buồn)
 • The calm sea gave no hint of the storm that was coming (IELTS TUTOR giải thích: biển lặng yên không có dấu hiệu của cơn bão đang đến)

2.4. Mang nghĩa"lời khuyên thực tế; lời mách nước"

=a useful suggestion or piece of advice

IELTS TUTOR lưu ý:

 • helpful/handy hints
 • hint on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This leaflet is full of handy hints about safety in the home.  
 • hints on how to improve your computer skills
 • Helpful hints for plant lovers (IELTS TUTOR giải thích: lời khuyên thực tế có ich cho những người yêu thích cây cối)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK