Cách dùng danh từ"Gimmick"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Gimmick"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Gimmick"

1."Gimmick"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"mẹo quảng cáo, mánh lới quảng cáo"

=A gimmick is an unusual and unnecessary feature or action whose purpose is to attract attention or publicity/something that is intended to impress and interest you but is really not at all useful

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a gimmick to attract people's attention (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một mẹo quảng cáo để thu hút sự chú ý của mọi người)
  • It's certainly not a real education policy ; it's just a gimmick to win votes. (IELTS TUTOR giải thích: Đó chắc chắn không phải là một chính sách giáo dục thực sự; đó chỉ là một mánh lới quảng cáo để giành những phiếu bầu)
  • Using famous people to advertise products is a gimmick. (IELTS TUTOR giải thích: Dùng người nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm là một mách lới hay)
  • The gimmick of offering one item free if you buy three is quite successful. (IELTS TUTOR giải thích: Mánh tặng một mặt hàng miễn phí nếu bạn mua ba thì rất thành công)
  • It is just a public relations gimmick. 
  • The exhibition is informative, up to date, and mercifully free of gimmicks.
  • It’s not a real education policy, it’s just a gimmick to win votes.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE