Cách dùng danh từ"garbage"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"garbage"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"garbage"

1."garbage"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"rác (nhà bếp...)"

=Garbage is rubbish, especially waste from a kitchen.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...a garbage bag. 
  • Garbage room is over there. (IELTS TUTOR giải thích: Phòng rác ở đằng kia)
  • Bring me the garbage bag. (IELTS TUTOR giải thích: Lấy cho tôi cái túi đựng rác đi)
  • ...rotting piles of garbage.

2.2. Mang nghĩa"rác rưởi, đồ tồi"

=If someone says that an idea or opinion is garbage, they are emphasizing that they believe it is untrue or unimportant.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I personally think this is complete garbage. 
  • Furious government officials branded her story 'garbage'

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK