Cách dùng danh từ"fund"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"fund"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"fund"

1."fund"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tiền quỹ"

=an amount of money that you collect, save, or invest

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a fund to buy instruments for young musicians 
 • an investment/pension fund

2.2. Mang nghĩa"kho hay nguồn dự trữ cái gì"

=a large supply of something, especially something useful

IELTS TUTOR lưu ý:

 • fund of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She had a huge fund of knowledge, skill, and experience.
 • a fund of jokes , knowledge , experience (IELTS TUTOR giải thích: một kho truyện cười, kiến thức, kinh nghiệm)

2.3. Mang nghĩa"vốn"

=money

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, fundS thường  ở số nhiều
 • raise funds (=collect money)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’m a little low on funds just now. 
 • Government funds ngân quỹ của chính phủ 
 • I'm short of funds, so I'll pay you next week (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang thiếu tiền, nên tuần sau sẽ trả cho anh)
 • I’m not sure I can raise the funds for the holiday.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE