Cách dùng danh từ"famine"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"famine"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"famine"tiếng anh

1."famine"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nạn đói kém"

=Famine is a situation in which large numbers of people have little or no food, and many of them die.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • widespread famine
 • die of famine
 • a severe famine

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Thousands of refugees are trapped by war, drought and famine. 
 • The civil war is obstructing distribution of famine relief by aid agencies.
 • Another crop failure could result in widespread famine. 
 • They administer relief to famine victims. (IELTS TUTOR giải thích: Họ phân phát đồ cứu trợ cho nạn nhân của nạn đói)
 • There were reports of refugees dying of famine. 
 • Thousands of people emigrated during the Irish potato famine of 1845–46.
 • disasters such as floods and famine 
 • the threat of widespread famine in the area 
 • to raise money for famine relief
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE