Cách dùng danh từ"eruption"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"eruption"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"eruption"tiếng anh

1."eruption"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự phun (núi lửa)"

=an occasion when a volcano suddenly throws out burning rocks, smoke, etc.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, eruption vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a major volcanic eruption
  • The volcanic eruption will exert a dramatic effect on the climate. (IELTS TUTOR giải thích: Sự phun trào núi lửa sẽ tác động rất lớn đến khí hậu)

2.2. Mang nghĩa"sự nổ ra (sự kiện gì đó...)"

=an occasion when something starts happening, suddenly and violently

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, eruption  là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an eruption of violent protest

2.3. Mang nghĩa"sự bùng phát (cảm xúc....)"

=a sudden expression of very strong feelings, especially by shouting

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, eruption  là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • loudly eruptions of explosive rage

2.4. Mang nghĩa"sự nhú lên, sự mọc (răng, mụn...)"

=the sudden appearance of spots, etc. on your skin

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, eruption  là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  skin rashes and eruptions
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE