Cách dùng danh từ"exception"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"exception"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"exception"

1."exception"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

=An exception is a particular thing, person, or situation that is not included in a general statement, judgment, or rule.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Few guitarists can sing as well as they can play; Eddie, however, is an exception. 
  • There were no floral offerings at the ceremony, with the exception of a single red rose.
  • The law makes no exceptions. 
  • All students without exception must take the English examination (IELTS TUTOR giải thích: mọi sinh viên (không trừ ai) đều phải qua kỳ thi tiếng Anh)
  • With few exceptions, guests are booked for week-long visits.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE