Cách dùng danh từ "exam" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng danh từ "exam" tiếng anh

I. "exam" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "cuộc kiểm tra; cuộc thi"

=an important test of your knowledge, especially one that you take at school or university

IELTS TUTOR lưu ý:

  • sit/do/take an exam
  • pass/fail an exam

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Dave’s doing his Accountancy exams next week. 
  • If she passes the entrance exam, she’ll go to university in October. 
  • How is your exam? (IELTS TUTOR giải thích: Em làm bài thi thế nào?)
  • school exams (IELTS TUTOR giải thích: những cuộc thi trong nhà trường)
  • How did you do in the exam?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK