Cách dùng danh từ "semester" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng danh từ "semester" tiếng anh

I. "semester" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "học kỳ (đặc biệt trong các trường đại học và trung học Mỹ)"

=one of the two periods of about 18 weeks that the school year is divided into in some countries, for example the US

IELTS TUTOR lưu ý:

  • the summer semester (IELTS TUTOR xét ví dụ: học kỳ mùa hè)
  • Every semester lasts 5 months. (IELTS TUTOR xét ví dụ: Mỗi học kỳ dài 5 tháng)
  • I 'm not registered this semester. (IELTS TUTOR xét ví dụ: Tôi không được đăng ký học kỳ này)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK