Cách dùng danh từ"escapism"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"escapism"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"escapism"

1."escapism"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"khuynh hướng thoát ly thực tế"

=If you describe an activity or type of entertainment as escapism, you mean that it makes people think about pleasant things instead of the uninteresting or unpleasant aspects of their life/an activity, a form of entertainment, etc. that helps you avoid or forget unpleasant or boring things the pure escapism of adventure movies

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Horoscopes are merely harmless escapism from an ever-bleaker world
  • For John, books are a form of escapism.
  • These adventure movies are pure escapism. (IELTS TUTOR giải thích:  For many people going on holiday is a form of escapism)
  • For us going on holiday is a form of escapism. (IELTS TUTOR giải thích:  Đối với chúng tôi đi nghỉ mát là cách để thoát ly khỏi thực tế)
  • When times are tough, we all want a bit of escapism in the cinema. (IELTS TUTOR giải thích:  Khi thời điểm khó khăn, chúng tôi muốn một ít thoát ly thực tế trong phim ảnh)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE