Cách dùng tính từ"hooked"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"hooked"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"hooked"tiếng anh

1. Mang nghĩa"có hình móc câu"

=If you describe something as hooked, you mean that it is shaped like a hook.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was thin and tall, with a hooked nose. 
  • ...hooked claws.

2. Mang nghĩa"bị nghiện, bị ghiền cái gì đó"

=If you are hooked on something, you enjoy it so much that it takes up a lot of your interest and attention

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many of the leaders have become hooked on power and money. 
  • Open this book and read a few pages and you will be hooked.

3. Mang nghĩa"nghiện ma tuý"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If you are hooked on a drug, you are addicted to it. 
  • He spent a number of years hooked on cocaine, heroin and alcohol.
  • He's hooked on speed. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ấy nghiện chất amphetamin)
  • We're hooked on addiction. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng tôi bị dính vào nghiện ngập)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE