Cách dùng danh từ"engine"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"engine"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"engine"

1."engine"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"máy, động cơ"

=a machine with moving parts that uses a fuel to produce movement, for example in a road vehicle or aircraft

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a jet/diesel/steam engine
  • a jet engine a car/aircraft engine

2.2. Mang nghĩa"đầu máy (xe lửa)"

=a vehicle that pulls a train

2.3. Mang nghĩa"dụng cụ, phương tiện"

=something that causes a process to happen/something that makes something happen, or that influences it strongly

IELTS TUTOR lưu ý:

  • engine of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Industrialization is the most important engine of economic growth.
  • To use every available engine to gain one's end (IELTS TUTOR giải thích: sử dụng mọi phương tiện sẵn có để đạt mục đích của mình)
  • For much of the 19th century Britain was the workshop of the world and the engine of economic growth.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE