Cách dùng danh từ"dissonance" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng danh từ"dissonance" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I."dissonance"là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"sự không hoà hợp, sự bất hoà"

=a situation in which ideas or actions are opposed to each other /Dissonance is a lack of agreement or harmony between things.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the jarring dissonance of Klein's musical score

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking