Cách dùng danh từ"dissertation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"dissertation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"dissertation"

1."dissertation"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"luận văn; luận án (để lấy bằng tiến sĩ hoặc học vị tương tự)"

=A dissertation is a long formal piece of writing on a particular subject, especially for a university degree.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a dissertation on Vietnamese history (IELTS TUTOR giải thích: luận văn về lịch sử Việt Nam)
  • Her doctoral dissertation is on Arabic dialects. (IELTS TUTOR giải thích: Luận án tiến sĩ của cô ấy về các phương ngữ Ả rập)
  • He is currently writing a dissertation on the Somali civil war.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE