Cách dùng danh từ"displacement"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"displacement"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"displacement"

1."displacement"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự chiếm chỗ/thay thế, sự hất ra khỏi chỗ, ra khỏi 1 vị trí nào đó"

=Displacement is the removal of something from its usual place or position by something which then occupies that place or position.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...the displacement of all my energy into caring for the baby. 
  • ...too much resistance to the displacement of your reason by your emotions.

2.2. Mang nghĩa"sự dời chỗ, sự chuyển chỗ ở (khỏi nước của mình....)"

=Displacement is the forcing of people away from the area or country where they live/the situation in which people are forced to leave the place where they normally live

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The recent famine in these parts has caused the displacement of tens of thousands of people.
  • ...the gradual displacement of the American Indian.

2.3. Mang nghĩa"lực đẩy của nước, rẽ nước"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The displacement was to be about the same as the Yamato's, while a side armor belt of 460 mm was planned. (IELTS TUTOR giải thích:   Lượng rẽ nước của con tàu có lẽ tương đương với Yamato, trong khi đai giáp hông của con tàu được hoạch định dày 460 mm)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE