Cách dùng danh từ"detriment"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"detriment"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"detriment"

1."detriment"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự thiệt hại, sự tổn hại, sự phương hại"

=harm caused to something as a result of something else/harm or damage

IELTS TUTOR lưu ý:

  • to the detriment of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Starting formal education too early can be of serious detriment to the child. 
  • Funding cuts can be implemented, but only to the detriment of patient care.
  • She was very involved with sports at college, to the detriment of her studies.
  • This tax cannot be introduced without detriment to the economy. (IELTS TUTOR giải thích: Loại thuế này được ban hành không thể không làm thiệt hại đến nền kinh tế)
  • such riots are to the detriment of the national security (IELTS TUTOR giải thích: những cuộc bạo loạn như thế có hại cho nền an ninh quốc gia)
  • He works long hours, to the detriment of his health. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy làm việc hàng tiếng đồng hồ liền, có hại cho sức khỏe của anh ta)
  • Are you sure that I can follow this diet without detriment to my health? 
  • She was very involved with sports at college, to the detriment of (= harming) her studies.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK