Cách dùng danh từ"Deterioration"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Deterioration"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Deterioration"

1."Deterioration"vừa là danh từ đếm được (ở số ít) vừa là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự làm hư hỏng, sự làm giảm giá trị, sự sa đoạ, sự trở nên xấu hơn"

=the process of becoming worse than before

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • In the first quarter we saw a marked deterioration in our business compared to the same period last year. 
 • Larger trucks hasten the deterioration of roads due to the extra weight they haul.
 • We cannot allow continued deterioration of our production standards. 
 • Here are warning signs of health deterioration. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là những dấu hiệu cảnh báo sự suy giảm của sức khỏe)
 • The deterioration in overseas markets is so severe. (IELTS TUTOR giải thích: Sự suy thoái ở các thị trường nước ngoài là rất nghiêm trọng)
 • The disease caused progressive deterioration of the nervous system. (IELTS TUTOR giải thích: Căn bệnh là nguyên nhân tăng suy giảm hệ thống thần kinh)
 • My cousin used to have a muscular deterioration problem. (IELTS TUTOR giải thích: Anh họ tôi từng có vấn đề suy nhược cơ bắp)
 • A deterioration in retail sales in the second quarter has resulted in a poor forecast. 
 • We've seen a deterioration in relations between the countries. 
 • When we arrived, we were appalled at her deterioration. 
 • Surveys are starting to show a sharp deterioration in consumer confidence. 
 • The program is intended to prevent the significant deterioration of air quality. 
 • The disease causes a gradual deterioration of the brain. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE