Cách dùng cụm "in the course of time / sth"

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm "in the course of time / sth"

I. Cách dùng danh từ "course" tiếng anh

II. Cách dùng cụm "in​/​during​/​over the course of something"

Mang nghĩa "trong suốt...., đang..."

=while something is happening or continuing

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu đã đọc hướng dẫn về Cách dùng danh từ "course" tiếng anh mà  IELTS  TUTOR  đã  hướng  dẫn  sẽ  thấy  ở  đây  course  mang  nghĩa  "tiến  trình, giai  đoạn..."

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The insurance covers you if you are injured in the course of your employment. 
 • During the course of the morning I learned a lot about the project.
 • In the course of my life, I 've seen many changes. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Trong suốt cuộc đời tôi, tôi chứng kiến nhiều thay đổi)
 • Policemen are often injured in the course of their duties. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Cảnh sát thường bị thương trong các khóa học về công việc của họ)
 • In the course of the meeting, he agreed to meet me. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Trong cuộc nói chuyện này, ông cũng đã đồng ý gặp tôi)
 • Try not to offend people in the course of your work. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Cố gắng không xúc phạm những người làm việc với bạn)
 • Everything happens in the course of nature. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Mọi thứ xảy ra theo quy luật của tự nhiên)
 • This building is in the course of construction. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Tòa nhà này đang xây dựng)
 • In the course of working, I got many experiences. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Trong khi làm việc tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm)
 • We struck up a conversation, in the course of which it emerged that she is a lecturer at university. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Chúng tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện, trong quá trình đó nổi bật rằng cô ấy là một giảng viên đại học) 
 •  In the course of our talk, Jack told me about the accident and his relationship with Jade. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, Jack đã kể cho tôi nghe về vụ tai nạn và mối quan hệ của anh ấy với Jade)

III. Cách dùng cụm "in the course of time"

Mang nghĩa "theo / sau thời gian, sau một khoảng thời gian đã trôi qua"

=after some time has passed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Don’t worry, it will all become clear in the course of time.
 • Don’t worry, you don’t need to explain anymore because I believe that it will become clear in the course of time. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng lo lắng, bạn không cần phải giải thích nữa vì tôi tin rằng điều đó sẽ trở nên rõ ràng theo thời gian)

 • In the course of time, he will learn to accept the changes and know you are doing right. (IELTS TUTOR giải thích: Theo thời gian, anh ấy sẽ học cách chấp nhận những thay đổi và biết rằng bạn đang làm đúng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK