Cách dùng danh từ"coordination"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"coordination"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"coordination"

1."coordination"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"phối hợp"

=the process of organizing people or things in order to make them work together effectively/the ability to control the movements of different parts of your body so that they work well together

IELTS TUTOR lưu ý:

 • in coordination with (=working together with)
 • coordination with sb/sth
 • coordination between sb/sth (and sb/sth)
 • greater/closer/improved coordination

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He urged better coordination between NATO and the United Nations. 
 • The operation involves using warplanes in coordination with ground troops.
 • The brain controls the coordination of muscle movements.
 • She urged better coordination between NATO and the United Nations. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ấy kêu gọi sự phối hợp tốt hơn giữa NATO và Liên Hiệp Quốc)
 • This operation involves using warplanes in coordination with ground troops. (IELTS TUTOR giải thích: Cuộc hành quân này bao gồm sử dụng máy bay chiến đấu phối hợp với các lực lượng mặt đất) 
 • The hand eye coordination test is a method of physical evaluation (IELTS TUTOR giải thích: Bài kiểm tra phối hợp tay mắt là một phương pháp đánh giá thể chất)
 • The internet has improved coordination with customers and suppliers.  
 • There needs to be greater coordination between the design department and the marketing department.
 •  Efficient coordination of resources is vital to the success of any company.  
 • With more money and greater coordination, the company could be a market leader.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE