Cách dùng danh từ"conjunction"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"conjunction"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"conjunction"

1."conjunction"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự trùng hợp"

=A conjunction of two or more things is the occurrence of them at the same time or place.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, conjunction là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the conjunction of two events.
  •  ...a conjunction of religious and social factors.

2.2. Mang nghĩa"sự liên kết, sự kết hợp, sự tiếp hợp"

=a combination of two or more things

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, conjunction vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The conjunction of computers and communications is perhaps the most important aspect of information technology.
  • The conjunction of workmanship and artistry in making jewellery (IELTS TUTOR giải thích: Sự kết hợp của tay nghề/tài nghệ và tính nghệ thuật trong việc làm đồ kim hoàn)
  • They require a conjunction of favourable political and economic circumstances. (IELTS TUTOR giải thích: Họ yêu cầu một sự kết hợp giữa những hoàn cảnh kinh tế và chính trị thuận lợi) 
  • Your diet will only work in conjunction with regular exercise. (IELTS TUTOR giải thích: Chế độ ăn uống của bạn sẽ chỉ có hiệu quả khi kết hợp với tập thể dục thường xuyên)
  • I was born when Mars was in conjunction with Saturn. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi được sinh ra khi sao Thổ kết hợp với sao Hỏa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE