Cách dùng danh từ"completion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"completion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"completion"

1."completion"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự hoàn thành"

=the act or process of finishing something; the state of being finished and complete

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, completion là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the completion of the new hospital building 
 • The building is nearing completion. (IELTS TUTOR giải thích: Tòa nhà sắp hoàn thành)
 • The film is nearing completion. (IELTS TUTOR giải thích: Bộ phim sắp hoàn thành)
 • Satisfactory completion of the course does not ensure you a job. 
 • The project is due for completion in the spring. 
 • The road is nearing completion (= it is nearly finished). 
 • the date of completion/the completion date

2.2. Mang nghĩa"chốt, kết thúc (dự án, cuộc mua bán)"

=the formal act of completing the sale of property, for example the sale of a house

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, completion vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The keys will be handed over on completion. 
 • Restoration work on the temple is nearing completion. (IELTS TUTOR giải thích: Việc xây dựng lại ngôi đền đang gần hoàn thành)
 • This risk decreases as the project nears completion. (IELTS TUTOR giải thích: Nguy cơ này giảm đi khi dự án gần hoàn thành)
 • The floorboards were replaced prior to completion of the sale.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE