Cách dùng danh từ"assignment"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"assignment"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"assignment"

1."assignment"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bài tập"

=An assignment is a task or piece of work that you are given to do, especially as part of your job or studies.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, assignment là danh từ đếm được 
 • a business/special assignment
 • on an assignment
 • on assignment 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The assessment for the course involves written assignments and practical tests.
 • Students are required to complete all homework assignments. 
 • You will need to complete three written assignments per semester. 
 • I had set myself a tough assignment. 
 • She is in Greece on an assignment for one of the Sunday newspapers. 
 • She was sent abroad on a difficult assignment (IELTS TUTOR giải thích:   cô ta được cử ra nước ngoài làm một nhiệm vụ khó khăn)
 • one of our reporters on assignment in China

2.2. Mang nghĩa"sự phân bổ"

=You can refer to someone being given a particular task or job as their assignment to the task or job/the act of giving something to somebody; the act of giving somebody a particular task

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, assignment là danh từ không đếm được 
 • assignment (of somebody) (to something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  The Australian division was scheduled for assignment to Greece.
 • his assignment to other duties in the same company
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE