Cách dùng danh từ"combustion"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"combustion"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"combustion"

1."combustion"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự đốt cháy; sự cháy"

=Combustion is the act of burning something or the process of burning/the process of burning

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The energy is released by combustion on the application of a match. 
  • The two principal combustion products are water vapor and carbon dioxide.
  • spontaneous combustion (IELTS TUTOR giải thích: sự tự bốc cháy)
  • pollution from fossil fuel combustion
  • combustion chamber (IELTS TUTOR giải thích: khoang đốt)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK