Cách dùng danh từ "collection" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "collection" tiếng anh

I. Collection vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "bộ sưu tập (thú vui), tập hợp, bộ sưu tập (quần áo)"

=interesting or valuable objects that someone collects a stamp collection collection of

IELTS TUTOR lưu ý:

  • collection với nghĩa này là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a collection of baseball caps
  • The gallery houses one of the finest collections of impressionist art.
  • Dior will launch its spring collection next week.
  • a collection of short stories

2. Mang nghĩa "sự góp nhặt; sự thu gom"

=the process of collecting things for a particular purpose, or an instance of this

IELTS TUTOR lưu ý:

  • collection of
  • collection với nghĩa này vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the collection of household waste 
  • Your new glasses are awaiting collection. 
  • the collection and analysis of information

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK