Cách dùng cụm "be so" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp bài viết của HS lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR đã đi thi hôm 9/5/2020 và đạt 6.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm "be so" tiếng anh

Mang nghĩa "như vậy, là như thế"

=used for saying or asking whether a statement is true

IELTS TUTOR lưu ý cụm thường dùng:

  • is that so? (như vậy à) 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Despite reports that the mayor was considering resigning, he has said that that is not so. 
  • ‘Prices are down by 30% or more.’ ‘Is that so?’
  • It must be so. (IELTS TUTOR giải thích: Nó phải như vậy)
  • Firstly, some people look into their family history in order to discover any common trends with family members of a previous generation. This can be especially so with people who have particular skills, gifts or interests in uncommon fields

    • IELTS TUTOR giải thích: ở đây cụm "be so" có nghĩa là như vậy, tức ý người viết đang nói ý số 1 có nhiều người tìm hiểu lịch sử gia đình để khám phá các đặc điểm chung của mọi người ở thế hệ trước. Và điều này đặc biệt đúng (ở đây especially được dùng để nhấn mạnh) với những người có nhiều kĩ năng đặc biệt ở các lĩnh vực đặc biệt

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK