Cách dùng trạng từ "afresh" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "afresh" tiếng anh

Mang nghĩa "lại lần nữa"

=If you do something afresh, you deal with it again in a new way

  • She tore up the letter and started afresh.
  • We agreed to look afresh at her original proposal
  • to start afresh (IELTS TUTOR giải thích: bắt đầu lại từ đầu)
  • Plans are made to start afresh on the West coast. (IELTS TUTOR giải thích: Kế hoạch được vạch ra để bắt đầu lại từ đầu ở bờ biển phía Tây)
  • They want to close the school and start afresh on the same site. (IELTS TUTOR giải thích: Bọn họ muốn đóng cửa trường học và bắt đầu lại từ đầu tại cùng một nơi)
  • It seemed to Wladek as though the whole of Eastern Europe was trying to escape and start afresh in the New World. (IELTS TUTOR giải thích: Wladek tưởng như khắp cả các nước Đông Âu ai ai cũng tìm cách trốn đi để làm lại cuộc sống ở Thế giới mới vậy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK