Cách dùng danh từ"attraction"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"attraction"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"attraction"

1."attraction"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"địa điểm thu hút"

=somewhere or something you can visit that is interesting or enjoyable

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, attraction  là  danh  từ  đếm  được  

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The town’s most popular attraction is the Marine Science Museum. 
  • The reunification palace is a major tourist attraction. (IELTS TUTOR giải thích: Dinh độc lập là một điểm thu hút khách du lịch lớn)
  • The plane is the main attraction at this weekend’s air show.

2.2. Mang nghĩa"sức hút, điểm thu hút"

=a reason for liking something or for being interested in it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, attraction  vừa  là danh  từ đếm được, vừa  không  đếm  được  

IELTS TUTOR lưu ý:

  • One of the car’s main attractions is its low price.
  • Money has a special attraction. (IELTS TUTOR giải thích: Đồng tiền có một sức hút đặc biệt)

2.3. Mang nghĩa"sự thu hút, sự hấp dẫn"

=the feeling of liking someone, especially in a sexual way

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, attraction  vừa  là danh  từ đếm được, vừa  không  đếm  được  

IELTS TUTOR lưu ý:

  • You could sense the undeniable attraction between them.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE