Cách dùng danh từ"article"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"article"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"article"

1."article"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"bài báo"

=a piece of writing about a particular subject that is published in a newspaper or magazine

IELTS TUTOR lưu ý:

  • article on/about

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He has written several articles for The Times. 
  • We ran an article about her in our magazine.

2.2. Mang nghĩa"đồ, thức, vật phẩm; hàng"

=an object, usually one of a group of similar objects

IELTS TUTOR lưu ý:

  • article of clothing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The shop sells small household articles. 
  • She left articles of clothing all around the living room.

2.3. Mang nghĩa"điều khoản (trong hiệp định hoặc hợp đồng)"

=part of a legal document or agreement that deals with a particular point

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Article 180 states that one third of the members must be women.
  • articles of apprenticeship (IELTS TUTOR giải thích: điều khoản học việc (trong giao kèo))

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE