Cách dùng từ "spoon" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "spoon" tiếng anh

I. Dùng"spoon"như noun

IELTS TUTOR lưu ý:

 • spoon được dùng như danh từ đếm được 

1. Mang nghĩa"cái thìa"

=A spoon is an object used for eating, stirring, and serving food. One end of it is shaped like a shallow bowl and it has a long handle.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He stirred his coffee with a spoon.

2. Mang nghĩa"lượng mà thìa có thể đựng; thìa"

=You can refer to an amount of food resting on a spoon as a spoon of food.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...tea with two spoons of sugar.

II. Dùng"spoon"như verb

IELTS TUTOR lưu ý:

 • spoon được dùng như ngoại động từ 

Mang nghĩa"dùng thìa múc cái gì lên và đưa đi theo một cách hoặc hướng nào đó"

=If you spoon food into something, you put it there with a spoon.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To spoon sugar from the packet into a bowl (IELTS TUTOR giải thích: dùng thìa xúc đường ở trong túi vào bát)
 • He spooned instant coffee into two of the mugs. 
 • Spoon the sauce over the meat.
 • To spoon up one's soup (IELTS TUTOR giải thích: múc xúp bằng thìa)
 • He spooned the mush into the baby's open mouth. 
 • Spoon a little sauce over the fish.
 • To spoon out the peas (IELTS TUTOR giải thích: lấy thìa múc đậu Hà Lan ra)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE