Cách dùng danh từ"alteration"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"alteration"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"alteration"

1."alteration"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự thay đổi"

=a change in the appearance or form of something/the process of making a change in the appearance or form of something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, alteration vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 
 • an alteration to sth
 • significant/major alteration

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It is performed without alteration. (IELTS TUTOR giải thích: Nó được thực hiện mà không có sự thay đổi)
 • The timetable is subject to alteration. (IELTS TUTOR giải thích: Thời gian biểu có thể bị sửa đổi)
 • The editor made a few minor alterations to the text. 
 • Have you noticed any alteration in her behaviour
 • Some alterations to our original plans might be necessary. 
 • If you have made any alterations since you last saved the document, a warning message will appear. 
 • The report's recommendations should be adopted without major alteration.
 • Reconstruction or alteration of the flat without the landlord’s permission is forbidden.

2.2. Mang nghĩa"sửa đồ, sửa quần áo"

=a small change made to a piece of clothing to make it fit correctly

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, alteration là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We offer an alteration. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có dịch vụ sửa quần áo)
 • Do you have an alteration service? (IELTS TUTOR giải thích: Cô có dịch vụ sửa quần áo chứ?)
 • I’m having some alterations made to the dress.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE