Cách dùng danh từ"allergy"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"allergy"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"allergy"

1."allergy"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự dị ứng đối với thuốc men hoặc thức ăn"

=If you have a particular allergy, you become ill or get a rash when you eat, smell, or touch something that does not normally make people ill.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, allergy vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My younger brother has an allergy to sea fish em trai tôi dị ứng với cá biển
  •  Food allergies can result in an enormous variety of different symptoms.
  •  Allergy to cats is one of the commonest causes of asthma.

2.2. Mang nghĩa"rất là ghét cái gì"

=If you say that you have an allergy to something or someone, you mean that you dislike them very strongly and try to avoid them.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, allergy là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I developed a temporary allergy to the company of couples.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE