Cách dùng danh từ "aid" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "aid" tiếng anh

I. Nếu aid là danh từ không đếm được = sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ (help or support)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • first-aid ward (khu cấp cứu trong bệnh viện)
  • humanitarian aid from non-governmental organizations (viện trợ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ)
  • He gets about with the aid of a walking stick (IELTS TUTOR giải thích: ý ở đây có nghĩa là anh này phải cần sự trợ giúp của cây gậy)
  • She went to the aid of a man trapped in his car. 
  • A woman in the street saw that he was in trouble and came to his aid.

II. Nếu aid là danh từ  đếm được = những phương tiện trợ giúp (a piece of equipment that helps you to do something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • aids and appliances (phương tiện trợ giúp)

==================================== 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK