Cách dùng danh từ "aftermath" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng danh từ "aftermath" tiếng anh

I. aftermath là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "hậu quả, kết quả (thường) là tai hại"

=the effects and results of something bad or important

IELTS TUTOR lưu ý:

  • the aftermath of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the storm and its aftermath 
  • How would they cope with the aftermath of the war?
  • The aftermath of war (IELTS TUTOR giải thích: hậu quả của chiến tranh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK