Cách dùng danh từ "affordability" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn kĩ đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR trả lời kĩ câu hỏi Cách dùng danh từ "affordability" tiếng anh

I. "affordability" là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa "rẻ"

=the fact of being cheap enough that people can afford to buy it or pay it; how affordable something is

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Automobile affordability fell slightly in the second quarter of the year.
  • efforts to improve the availability and affordability of housing

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK