Cách dùng danh từ"affection"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"affection"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"affection"

1."affection"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"cảm giác ưa thích, yêu mến"

=a feeling of liking someone or something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • affection for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He felt great affection for his sister (IELTS TUTOR giải thích: anh ta cảm thấy rất thương chị mình)
  • to hold somebody in great affection (IELTS TUTOR giải thích: rất yêu mến ai)
  • Pets should be treated with affection.
  • She has difficulty showing affection. 
  • He has great affection for the country.
  • Harriet felt great affection for him.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK