Cách dùng danh từ"administration" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"administration" tiếng anh

I. administration vừa là danh từ đếm được, không đếm được

II. Cách dùng

1. Dùng "administration" như danh từ không đếm được

Mang nghĩa ( administration of something ) sự thi hành; sự ban cấp, quản trị kinh doanh

the arrangements and tasks needed to control the operation of a plan or organization

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to be responsible for the administration of justice , the law , an oath (IELTS TUTOR giải thích: chịu trách nhiệm thi hành công lý, luật pháp, một lời thề)
  • Teachers complain that more of their time is taken up with administration than with teaching. 
  • She has little experience in admin (= in organizing a business, etc.).
  • he works in hospital administration (IELTS TUTOR giải thích: anh ta làm việc trong ban quản trị bệnh viện)
  • business administration school (IELTS TUTOR giải thích: trường quản trị kinh doanh)

2. Dùng "administration" như danh từ đếm được

2.1. ( the Administration ) chinh phủ; chính quyền

the people in an organization who manage its business and operations / a period of government, or the people who are in government

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • during the Reagan Administration (IELTS TUTOR giải thích: trong thời chính quyền)
  • Reagan successive administrations have failed to solve the country's economic crisis (IELTS TUTOR giải thích: các chính quyền kế tiếp nhau đều không giải quyết được tình trạng khủng hoảng kinh tế của đất nước)
  • The decision to cancel the trip was made by the school administration.
  • the Obama administration/the last Republican administration

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK