Cách dùng động từ "tax" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "tax" tiếng anh

I. Tax là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "đánh thuế"

=to make someone pay a tax

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to tax luxuries (IELTS TUTOR giải thích: đánh thuế các hàng xa xỉ) 
  • to tax rich and poor alike (IELTS TUTOR giải thích: đánh thuế người giàu người nghèo như nhau)
  • There was great opposition to plans to tax books. 
  • All subjects were taxed by the king. 
  • Any amount over this figure will be taxed. 
  • She is not taxed on these earnings because they are so low.

2. Mang nghĩa "yêu cầu gay gắt; đòi hỏi nặng nề; bắt phải cố gắng; đè nặng lên"

=to need someone to make a lot of effort, either physical or mental

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to tax someone's patience (IELTS TUTOR giải thích: đòi hỏi ai phải kiên nhẫn rất nhiều)
  • his constant requests for help taxed our goodwill (IELTS TUTOR giải thích: nhữngyêu cầu giúp đỡ thường xuyên của nó đã đòi hỏi quá nhiều ở thiện chí của chúng tôi)
  • He only has to read a short report - it shouldn't tax him too much.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK