Cách dùng cụm"seek (somebody’s) advice/help/assistance etc" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng cụm"seek (somebody’s) advice/help/assistance etc" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng

Mang nghĩa"tìm kiếm lời khuyên/sự giúp đỡ"

=to ask someone for advice or help

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If the symptoms persist, seek medical advice.
  • She can walk into a family planning clinic and seek assistance. 
  • They had sought my advice, and I had recommended this machine. 
  • I encourage everyone to seek advice from mentors. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi khuyến khích mọi người xin lời khuyên từ những người cố vấn dày dạn)
  • Almost three years since she sought help for the severe seizures, Harlan had her surgery. 
  • The more Marcus thought about it, the more he realized that he would have to seek help from Fanshawe. 
  • It will normally be necessary to seek expert advice on the realisable values of all the major assets. 
  • Abdominal complaints Abdomen: When to seek advice Urgently, Right now!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK