Cách dùng cụm "in the plan / in someone's plan"

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng cụm "in the plan / in someone's plan"

Mang nghĩa "trong kế hoạch của ai đó, dự tính trước"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I wasn't in the company's plan for reorganization, so I was laid off.
    • IELTS TUTOR giải thích: Bị sai thải vì không nằm trong kế hoạch phát triển của công ty 
  • We were planning to spend some time in Florida, but we've shortened our trip. Therefore, Florida isn't in our plan(s) any more.
  • The fact that the runner scored in the surprising way he did had not been in the plan.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK