Cách dùng cụm"If I am not mistaken"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cụm"If I am not mistaken"tiếng anh

Mang nghĩa"nếu tôi không nhầm thì"

=You use expressions such as if I'm not mistaken and unless I'm very much mistaken as a polite way of emphasizing the statement you are making, especially when you are confident that it is correct.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If I am not mistaken, this must be yours. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu tôi không nhầm thì cái này là của bạn)
  • I think he wanted to marry her, if I am not mistaken. 
  • Unless I'm mistaken, he didn't specify what time.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking