Cách dùng từ"late"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"late"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng"late"như adj

1. Mang nghĩa"trễ"

=if you are late, you arrive somewhere after the correct or usual time

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, late thường không dùng trước noun
 • late for
 • too late
 • late with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She phoned to say she’d be late. 
 • He was ten minutes late for school. 
 • to be late for school (IELTS TUTOR giải thích: đi học trễ)
 • to be late for work (IELTS TUTOR giải thích: đi làm muộn)
 • We climbed the hill to watch the sunset, but we were too late.
 • There is a penalty for late registration. 
 • They’re always late with their payments.
 • We got caught in a late meeting and almost missed the start of the film.

2. Mang nghĩa"vào cuối ngày hoặc đêm, hoặc một thời gian (giai đoạn) nào đó (cuối đời...)"

=near the end of a period of time such as a day, month, or season the late 18th century/near the end of an evening or night/done near the end of someone’s life or career

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, late chỉ dùng trước noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • These bulbs bloom in late spring. 
 • the late twentieth century (IELTS TUTOR giải thích: cuối thế kỷ hai mươi)
 • in the late 1990s (IELTS TUTOR giải thích: cuối những năm 1990)
 • in the late afternoon (IELTS TUTOR giải thích: vào cuối buổi chiều in late summer vào cuối mùa hè)
 • a girl in her late teens
 • If it weren’t so late I would give Donna a call.
 • The symphony is a late work. a late Picasso
 • Beethoven's late quarters (IELTS TUTOR giải thích: những bản tứ tấu cuối đời của Beethoven)

3. Mang nghĩa"đã chết, quá cố"

=used for talking about someone who has died, especially recently

 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, late chỉ dùng trước noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • my late aunt
 • their late mother (IELTS TUTOR giải thích: người mẹ quá cố của họ)

4. Mang nghĩa"gần đây, mới đây"(nhất là trong dạng so sánh cao nhất)

=happening at a time just before the present

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, late chỉ dùng trước noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a late news development
 • she always dressed in the latest fashion (IELTS TUTOR giải thích: cô ta luôn ăn mặc theo mốt mới nhất)
 • her latest novel (IELTS TUTOR giải thích: cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của bà ta)
 • during the late political unrest (IELTS TUTOR giải thích: trong thời gian bất ổn về chính trị gần đây)

II. Dùng"late"như adv

1. Mang nghĩa"muộn, trễ, chậm"

=after the correct or usual time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The trains are running 15 minutes late. 
 • The trees are flowering late this year.
 • I sat up late last night (IELTS TUTOR giải thích: đêm qua tôi thức khuya to get up late dậy trễ, dậy muộn)
 • to arrive home late (IELTS TUTOR giải thích: về nhà muộn late at night vào lúc đêm khuya)

2. Mang nghĩa"vào cuối một thời kỳ"

=near the end of a period of time such as a day, month, season, or someone’s life or career/near the end of an evening or night

IELTS TUTOR lưu ý:

 • late in
 • late in life
 •  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Stop by late this afternoon. 
 • We plan to visit late in July. 
 • He didn’t receive the recognition he deserved until late in life.
 • We won’t arrive home until late, so don’t wait up for us.
 • it happened late last century - in 1895, to be exact (IELTS TUTOR giải thích: chuyện này xảy ra vào cuối thế kỷ trước - đích xác là năm 1895)
 • as late as the 1950s tuberculosis was still a threat (IELTS TUTOR giải thích: mãi đến cuối thập niên 1950, bệnh lao phổi vẫn còn là một mối đe doạ)
 • he became an author quite late in life (IELTS TUTOR giải thích: mãi đến cuối đời ông ta mới trở thành một tác giả)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking