Cách dùng cụm "at all" tiếng anh

· Cách dùng từ

Mang nghĩa "chút nào, tí nào..."

=You use at all at the end of a clause to give emphasis in negative statements, conditional clauses, and questions.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Hàm ý nhấn mạnh, "at all" dùng với câu phủ định, câu hỏi & câu điều kiện 
  • Sau các từ ‘any’, ‘anything’, ‘anyone’, or ‘nothing’

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Robin never really liked him at all. 
  • There were no roads at all. 
  • Surely if the woman had any decency at all, she'd have withdrawn at once. 
  • 'Are you dizzy at all?' he asked her.
  • Not at all. (IELTS TUTOR giải thích: Không phiền tí nào đâu)
  • At all? (IELTS TUTOR giải thích: Không chút nào hết?)
  • nothing at all (IELTS TUTOR giải thích: không con gì nữa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking