Cách dùng cụm"all day​/​week​/​year... long"

· Cách dùng từ

Mang nghĩa "suốt cả ngày/..."

=for the whole day​/​year​/​week etc / used to emphasize how much something is true or how much someone can do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I don’t think I could look after children all day long.
  • I could eat this cake all day long. 
  • We could go on citing such examples all day long. 
  • I sleep all day long. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi ngủ suốt ngày)
  • It rains all day long. (IELTS TUTOR giải thích: Mưa cả ngày)
  • That dog barks all day long. (IELTS TUTOR giải thích: Con chó đó sủa tối ngày)
  • She sits dreaming all day long. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta ngồi mơ mộng suốt cả ngày)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking